Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Naše poslanstvo in zbiralna politika

Poslanstvo muzeja


Muzej krščanstva na Slovenskem je državni muzej in osrednja slovenska muzejska ustanova na področju zbiranja, preučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine.Muzej sledi prek 1700 let staro versko izročilo na območju Slovenije.Krščanstvo je skozi stoletja ustvarilo izjemno materialno in duhovno zapuščino, ki znotraj muzejskih aktivnosti dobiva nove dimenzije. Na eni strani muzej predstavlja različne zbirke premične sakralne kulturne dediščine, na drugi strani pa prinaša historični pregled družbenih tokov, v katerih je imelo krščanstvo pomembno vlogo.Muzej z razstavami, publikacijami in različnimi prireditvami komunicira z javnostjo, ker se zaveda, da krščanstvo ni samo del historičnega konteksta, ampak ima svoje mesto tudi v sodobni družbi.


 

Posebno pozornost namenja izobraževanju mladih, saj je aktualni medkulturni dialog tudi dialog med različnimi verstvi. To je dialog, ki je v današnjem svetu vse bolj prisoten in bo imel v prihodnosti človeštva odločilno vlogo.mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica
 

Zbiralna politika


Glede na poslanstvo Muzeja krščanstva na Slovenskem bo muzej še naprej zbiral premično sakralno kulturno dediščino nacionalnega pomena iz celotne Republike Slovenije od pozne antike do današnjega časa. V svoje zbirke bo še naprej vključeval tudi dediščino Slovencev v zamejstvu, v izseljeništvu, ter misijonih. Muzej bo zbiral kulturnozgodovinsko, zgodovinsko etnološko, arheološko materialno dediščino slovenskih cerkva, samostanov, romarskih središč, zasebnikov, zapisoval bo pretekle in polpretekle pojave s področja verovanja, ljudske pobožnosti, liturgije, verskega tiska. Dopolnjeval bo avdiovizualni in fonogramski arhiv. Podobne zbirke bo evidentiral tudi na terenu, in kadar bo to mogoče, bo predmete pridobil za svoje zbirke.