Raziskuj muzej krščanstva na Slovenskem

Dotik svetnikov: vloga relikvij v krščanstvu na Slovenskem
France Baraga, s. Klaudija Đuran, Darko Knez, p. Slavko Krajnc, Marko Okorn, Nataša Polajnar Frelih, Irena Potočnik, Marjetica Simoniti, Tadej Trnovšek
2008
297 x 210 mm, 116 strani, 122 barvnih fotografij
Cena: Razprodano
Publikacijo je napisalo več avtorjev: dr. pater Slavko Krajnc je v prispevku Relikvije –svetinje svetnikov predstavil omenjeno temo s teološkega vidika; uršulinka sestra Klaudija Đuran  je v prispevku Relikviariji v uršulinskem samostanu v Varaždinu podala predstavitev relikviarijev in čaščenja svetnikov na primeru varaždinskega uršulinskega samostana; kustos Narodnega muzeja Slovenije mag. Darko Knez je zbirko študijsko popisal in raziskal ter napisal osrednji članek z naslovom Relikvije in relikviariji Muzeja krščanstva na Slovenskem, za katalog je napisal večino kataloških enot, s kustosom Muzeja krščanstva na Slovenskem, Tadejem Trnovškom pa tudi indeks; restavratorka Muzeja krščanstva na Slovenskem mag. Irena Potočnik je napisala prispevek Zbirka relikviarijev: konservatorsko-restavratorski vidik; umetnostna zgodovinarka Marjetica Simoniti je strokovno opredelila kovinske relikviarije v obliki monštranc in križev; arhivist mag. France Baraga pa je poskrbel za prevod avtentik. Pri katalogu je prispeval tudi Marko Okorn, dokumentalist v Muzeju krščanstva na Slovenskem.
 
V kataloškem delu so relikviariji razvrščeni po skupinah, znotraj teh pa kronološko, in sicer po dataciji izdelave primarnega relikviarija, saj so v nekaterih relikviarijih vkomponirani tudi starejši, manjši relikviariji. Gre torej za razvrstitev relikviarijev po času njihove izdelave − od 17. stoletja, ko zasledimo najstarejši relikviarij, do najnovejše dobe − ne glede na starost relikvij. Pod opisom je v manjšem tisku navedeno število relikvij, ki se nahajajo v relikviariju, temu pa sledijo imena svetnikov, tako kot so zapisana na napisnih listkih čez zavite relikvije. V indeksu na koncu kataloga so poslovenjena imena mučencev in svetnikov, ob njih pa so številke kataloških enot, v katerih so ti omenjeni. Vsi preostali podatki so razvidni iz uvodne razprave, kataloških enot, priloženih fotografij in risb.
 
 
VSEBINA:
 
1.   Nataša Polajnar Frelih: Uvod / Introduction
2.   p. Slavko Krajnc: Relikvije –  svetinje svetnikov / Relics – The Holy Remains of the Saints
3.   s. Klaudija Đuran: Relikviariji v uršulinskem samostanu v Varaždinu / Reliquaries at the Ursuline Convent in Varaždin: Abstract
4.   Darko Knez: Relikvije in relikviariji Muzeja krščanstva na Slovenskem / Relics and Reliquaries in Slovene Museum of Christianity: Summary
5.   Irena Potočnik: Zbirka relikviarijev: konservatorsko-restavratorski vidiki / Reliquary Collection: Various Aspects of Conservation and Restoration: Abstract
6.   Darko Knez, Marjetica Simoniti, France Baraga, Marko Okorn, Nataša Polajnar Frelih: Dotik svetnikov: katalog / In Touch with the Saints: Catalogue
7.   Darko Knez, Tadej Trnovšek: Indeks mučencev in svetnikov / Index of Martyrs and Saints